દસ્તાવેજ પ્રાપ્તિ

નીચે એરો
નીચે એરો
નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

15
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

અમને તમારા તમામ દસ્તાવેજીકરણ કાર્યોનું સંચાલન કરવા દો

આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ માટે વિવિધ પ્રકારના દસ્તાવેજોની જરૂર પડે છે. આજની વ્યસ્ત જીવનશૈલી સાથે, કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ, કાર્યસ્થળો અને વધુ જેવી વિવિધ સંસ્થાઓમાંથી તમામ દસ્તાવેજો એકત્ર કરવા અને ભેગા કરવા મુશ્કેલ બની શકે છે. Y-Axis સુવિધા માટે રચાયેલ એન્ડ-ટુ-એન્ડ દસ્તાવેજ પ્રાપ્તિ સેવા સાથે તમારા દસ્તાવેજ પ્રાપ્તિને સરળ બનાવે છે.

અમારી દસ્તાવેજ પ્રાપ્તિ સેવાઓમાં શામેલ છે:

 • યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
 • યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી અભ્યાસક્રમની નકલ
 • યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ
 • યુનિવર્સિટી તરફથી કોન્વોકેશન પ્રમાણપત્ર
 • અનુવાદ
Y-Axis દસ્તાવેજ પ્રાપ્તિ સેવાઓ વિશે
 • યુનિવર્સિટી/કૉલેજમાંથી ટ્રાંસ્ક્રિપ્ટ્સ: Y-Axis સ્થાન અને યુનિવર્સિટી/કૉલેજના નિયમોના આધારે તમારી યુનિવર્સિટી/કૉલેજમાંથી સીલબંધ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ એકત્રિત કરશે. અમે તમારા વતી જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે સંસ્થાને અરજી કરીશું. સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ માટે, કૉલેજના સ્થાન અને નિયમોના આધારે અમને સંબંધિત સંસ્થાના આચાર્ય/ પરીક્ષા નિયંત્રક દ્વારા વધુ પ્રમાણિત કરવામાં આવશે.
 • યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી અભ્યાસક્રમની નકલ: Y-Axis સ્થાન અને યુનિવર્સિટી/કોલેજના નિયમોના આધારે સંબંધિત યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી અભ્યાસક્રમની નકલ મેળવશે. ઇમિગ્રેશન અથવા ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે અથવા નોકરી માટે અરજી કરવા માટે માર્કશીટમાં ઉલ્લેખિત વિષયોમાં અભ્યાસ કર્યા હોવાના પુરાવા તરીકે જૂના અભ્યાસક્રમની નકલની જરૂર પડી શકે છે. અમે યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરીમાંથી અથવા અન્ય કોઈપણ સ્ત્રોતમાંથી અભ્યાસક્રમની નકલ અનુસરીશું અને મેળવીશું. તમારે અમને સંબંધિત શૈક્ષણિક સંસ્થા સાથે મળવા માટે અધિકૃતતા પત્ર પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે અને સેવા અરજીની સ્વીકૃતિને આધીન છે.
 • યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ: Y-Axis દ્વારપાલ વિભાગને યુનિવર્સિટી/કોલેજના સ્થાન અને નિયમોના આધારે સંબંધિત યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ મળશે. ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી મેળવી શકાય છે જ્યાં અરજદારે તેનું સ્નાતક/પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએશન/ડોક્ટરેટ પૂર્ણ કર્યું હોય. સંબંધિત યુનિવર્સિટી/કૉલેજના રજિસ્ટ્રારની ઑફિસમાં સહાયક દસ્તાવેજો સાથે અરજી ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભરવાનું અને સબમિટ કરવાનું રહેશે. મૂળ માર્કશીટ ખોવાઈ જવા વિશે જણાવતું અરજદાર તરફથી એફિડેવિટ અરજી ફોર્મ સાથે સબમિટ કરવાનું રહેશે. અમુક યુનિવર્સિટી/કોલેજ માટે નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાંથી એફઆઈઆર નકલની જરૂર પડી શકે છે. આ બાબતમાં અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે Y-Axis ની તરફેણમાં અરજદાર તરફથી અધિકૃતતા પત્રની જરૂર પડી શકે છે. કેટલીક યુનિવર્સિ‌ટીઓ એવી શરત રાખે છે કે અરજી અરજદારે ભરવી અને તેની સહી કરવી પડશે. આવા કિસ્સાઓમાં, Y-Axis યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી અરજીપત્રક મેળવશે અને તેને તમને મોકલશે.
 • યુનિવર્સિટી તરફથી ડુપ્લિકેટ કોન્વોકેશન / ડિગ્રી પ્રમાણપત્ર: Y-Axis દ્વારપાલ વિભાગને યુનિવર્સિટી/કોલેજના સ્થાન અને નિયમોના આધારે સંબંધિત યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ મળશે. ડુપ્લિકેટ ડિગ્રી પ્રમાણપત્રો યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી મેળવી શકાય છે જ્યાં અરજદારે તેનું સ્નાતક / અનુસ્નાતક / ડોક્ટરેટ પૂર્ણ કર્યું હોય. અરજીપત્રક સાથે નીચેના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાના રહેશે:
 • નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાંથી FIR નકલ: સર્ટિફિકેટ ગુમ/ખોટું થઈ ગયું હોવાનું જણાવતી ફરિયાદ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવવાની રહેશે અને એફઆઈઆરની નકલ અરજી ફોર્મ સાથે સબમિટ કરવાની રહેશે.
 • અરજદારે પ્રમાણપત્ર ગુમાવ્યું છે તેવી શપથ લેતી એફિડેવિટ તે અધિકારક્ષેત્રના કોર્ટના અધિકારી/ઓથ કમિશનરની સામે કરવાની રહેશે.
 • અરજદારે ડિગ્રી પ્રમાણપત્ર ગુમાવ્યું હોવાનું જણાવતી બે સ્થાનિક અખબારોની જાહેરાતો.
 • અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે Y-Axis ની તરફેણમાં અરજદાર તરફથી અધિકૃતતા પત્ર. ઉપરોક્ત આધારે, એક અરજી ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભરવાનું રહેશે અને ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો સાથે સંબંધિત યુનિવર્સિટી/કોલેજની રજિસ્ટ્રાર ઑફિસમાં સબમિટ કરવાનું રહેશે.
 • ભાષાંતર:Y-Axis દ્વારપાલ વિભાગ અધિકૃત અને લાઇસન્સ પ્રાપ્ત અનુવાદક પાસેથી અનુવાદ મેળવશે. અમે કોઈપણ ભાષામાંથી કોઈપણ ભાષામાં અનુવાદ કરીશું. તમારે જે દસ્તાવેજોનું ભાષાંતર કરવું હોય તેની સ્પષ્ટ (વાંચી શકાય તેવી) સ્કેન કરેલી નકલ પ્રદાન કરવાની જરૂર છે.
Y-Axis નિયમો અને શરતો
 • ટ્રાંસ્ક્રિપ્ટ જારી કરવાનો નિર્ણય અને પ્રક્રિયા માટે લેવામાં આવેલ સમય એકલા યુનિવર્સિટી/બોર્ડ/કોલેજ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. જો યુનિવર્સિટી અપેક્ષિત સમયમર્યાદા કરતાં વધુ સમય લે તો Y-Axis જવાબદાર નથી.
 • યુનિવર્સિટી/બોર્ડ/કોલેજ તરફથી ટ્રાંસ્ક્રિપ્ટ અરજીના કોઈપણ પ્રકારના વિલંબ અથવા અસ્વીકાર અને યુનિવર્સિટી ફી અને જરૂરી દસ્તાવેજોમાં કોઈપણ ફેરફારો માટે Y-Axis જવાબદાર નથી.
 • જો યુનિવર્સિટી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી/સમાન દસ્તાવેજોની ફરી સબમિશનની માંગણી કરે તો Y-Axis જવાબદાર નથી.
 • જો યુનિવર્સિટી/બોર્ડ/કોલેજને જણાયું કે દસ્તાવેજો નકલી છે તો ક્લાયન્ટને યુનિવર્સિટી/બોર્ડ/કોલેજ દ્વારા લેવામાં આવતી કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે. આવા કોઈપણ કિસ્સામાં Y-Axis જવાબદાર રહેશે નહીં.
 • ગ્રાહક સંમત થાય છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કુરિયર ચાર્જ સહન કરવા માટે સ્વીકારે છે જો તેને/તેણીને તેમના વિદેશી સરનામા પર મોકલવામાં આવેલા દસ્તાવેજોની જરૂર હોય.
 • ટ્રાંસ્ક્રિપ્ટ્સ / અસલ દસ્તાવેજો સાથેના કુરિયર પેકેજની કોઈપણ ખોટ અથવા નુકસાન માટે Y-Axis જવાબદાર રહેશે નહીં.
 • કોઈપણ કારણોસર, જો અમારે યુનિવર્સિટીઓની વધુ મુલાકાત લેવાની જરૂર હોય (સબમિશન અને કલેક્શન માટેની બે મુલાકાતો સિવાય) તો તમારે સર્વિસ ચાર્જના 50% અને સંપૂર્ણ મુસાફરી ખર્ચ ચૂકવવાની જરૂર છે.
 • જો તમે યુનિવર્સિટી ટ્રાંસ્ક્રિપ્ટ્સ સીલબંધ પરબિડીયું બગાડશો, તો અમારે નવા સેટ માટે અરજી કરવાની જરૂર છે અને તમારે સંપૂર્ણ શુલ્ક સહન કરવાની જરૂર છે.
 • જો અરજદાર ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ/દીક્ષાંત પ્રમાણપત્ર એકત્ર કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો પૂરા પાડવામાં નિષ્ફળ જાય, તો Y-Axis સમયમર્યાદાની કોઈ જવાબદારી લેશે નહીં અને જો તે વ્યક્તિ સેવાઓ પાછી ખેંચી લેશે તો ચાર્જિસ પરત કરવામાં આવશે નહીં.
 • એકવાર અનુવાદ પૂર્ણ થઈ જાય, અમે તેની સોફ્ટ કોપી તમારી સાથે સમીક્ષા કરવા માટે શેર કરીશું. પુષ્ટિ પર, અમે કોઈપણ કુરિયર શુલ્ક વિના તમારા ભારતીય સરનામાં પર હાર્ડ કોપી મોકલીશું. જો સરનામું વિદેશમાં છે, તો તમારે વધારાના શુલ્ક ચૂકવવા પડશે.
 • ઉપરોક્ત કોઈપણ કિસ્સામાં, Y-Axis ને ચૂકવવામાં આવેલ સેવા શુલ્ક પરત કરવામાં આવશે નહીં.

મફત નિષ્ણાત પરામર્શ માટે સાઇન અપ કરો

નીચે એરો
નીચે એરો
નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

15
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો